restauracjanarciarska.pl

Polityka prywatności

Polityka

prywatności

Polityka prywatności

Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

§ 1. Informacje ogólne

1. Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – zwana dalej Administratorem – jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizacji stacji narciarskiej w ramach której działa szkółka narciarska oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w związku ze wskazaną wyżej działalnością, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym dokumencie pt. Polityka prywatności – zwanym dalej Polityką, oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. Polityka, została opracowana zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO.

§ 2. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Master Ski Over Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Tyliczu, ul. Pułaskiego 11a, tel.: 504 239 397, e-mail: bartekmiejski@gmail.com

2. Administrator, zgodnie z art. 37 Rozporządzeniem, nie jest zobowiązany wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. Jednocześnie wszelkie czynności służące bezpieczeństwu przetwarzania danych, a w szczególności wymagane przepisami prawa, są wykonywane przez Administratora. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej wskazanych w ust. 1.

3. Administrator nie przetwarza danych osobowych:

 1. w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO,

 2. szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 RODO.

4. Zakres oraz sposób przetwarzania danych przez Administratora, nie powoduje ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Administrator nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych o której mowa w
art. 35 Rozporządzenia.

5. Administrator, nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu rozdziału V Rozporządzenia.

6. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 30 Rozporządzenia.

§ 3. Zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. osób korzystających z obiektów usytuowanych na terenie stacji narciarskiej (monitoring),

 2. osób wypożyczających sprzęt narciarski w wypożyczalni,

 3. osób uczestniczących w szkoleniach narciarskich oraz zajęciach dla dzieci,

 4. osób ,którym udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych,

 5. osób działających w imieniu kontrahentów tj. uprawnionych do działania w imieniu zleceniobiorców, podmiotów dostarczających towary i usługi na rzecz Administratora,

 6. pracowników,

2. W odniesieniu do kategorii osób wskazanej w ust. 1 pkt. 1 (monitoring):

 1. dane pozyskiwane są za pośrednictwem urządzeń technicznych rejestrujących obraz zainstalowanych na terenie stacji narciarskiej – od osób których dane dotyczą,

 2. dane przetwarzane są za pomocą systemu teleinformatycznego,

 3. dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie stacji narciarskiej; ochrony mienia Administratora; w celach dowodowych na potrzeby postępowań w tym postępowań sądowych, których stroną jest Administrator

 4. dane z kamer usytuowanych na stoku narciarskim udostępniane są w Internecie w celach marketingowych i informacyjnych,

 5. dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu rejestracji za wyjątkiem danych, które stanowią materiał dowodowy w zakresie roszczeń lub toczących się postępowań. Dane takie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań.

3. W odniesieniu do kategorii osób wskazanej w ust. 1 pkt 2 (wypożyczalnia):

 1. dane pozyskiwane są od osób których dotyczą,

 2. Administrator pozyskuje dane wyłącznie w zakresie imion, nazwiska, numeru PESEL, numeru i serii dokumentu tożsamości,

 3. dane przetwarzane są za pomocą systemu teleinformatycznego,

 4. dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy najmu sprzętu narciarskiego oraz w celach reklamacyjnych i windykacyjnych związanych z tą umową,

 5. dane będą przetwarzane przez okres wypożyczenia sprzętu narciarskiego i będą usuwane niezwłocznie po jego zwrocie, za wyjątkiem danych, które będą niezbędne z punktu widzenia roszczeń lub toczących się postępowań. Dane takie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia postępowań.

4. W odniesieniu do kategorii osób wskazanej w ust. 1 pkt 3 (szkolenia narciarskie, zajęcia dla dzieci):

 1. dane pozyskiwane są od osób których dane dotyczą,

 2. w przypadku dzieci – dane pozyskiwane są od rodziców/opiekunów prawnych

 3. dane przetwarzane są za pomocą systemu teleinformatycznego,

 4. Administrator przetwarza dane w zakresie imienia, nazwiska oraz nr telefonu osoby uczestniczącej w szkoleniu,

 5. w przypadku dzieci, Administrator przetwarza dane w zakresie imienia i nazwiska dziecka oraz telefonu rodzica/opiekuna prawnego,

 6. w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych dziecka przez Administratora,

 7. dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy szkolenia narciarskiego/snowboardowego, w celach reklamacyjnych i windykacyjnych związanych z tą umową oraz w celach marketingowych,

 8. dane będą przekazywane instruktorom prowadzącym szkolenie,

 9. dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty pozyskania, za wyjątkiem danych, które będą niezbędne z punktu widzenia roszczeń lub toczących się postępowań,

5. W odniesieniu do kategorii osób wskazanych w ust. 1 pkt 4 (działania ratownicze)

 1. dane pozyskiwane są od osób których dane dotyczą,

 2. w przypadku dzieci – dane pozyskiwane są od rodziców/opiekunów prawnych

 3. Administrator przetwarza dane w zakresie imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych; rodzaj doznanego urazu lub zachorowania, rodzaj udzielonej pomocy; miejsce wypadku; datę i czas prowadzenia działań ratowniczych; czas i miejsce przekazania osoby jednostkom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub innym służbom.

 4. dane przetwarzane są na podstawie art. 37 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208, poz. 1241 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 5. dane są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wypadków na zorganizowanym terenie narciarski w rozumieniu przepisów ustawy o której mowa w pkt. 4,

 6. dane będą przekazywane instruktorom Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.

 7. dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do rejestru (podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich)

6. W odniesieniu do kategorii osób wskazanej w ust. 1 pkt 5 (kontrahenci):

 1. dane pozyskiwane są ogólnodostępnych źródeł (strony internetowe, rejestry KRS, portale), bądź z zapytań ofertowych kierowanych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także od osób których dotyczą,

 2. dane przetwarzane są w formie papierowej oraz za pomocą systemów teleinformatycznych,

 3. dane są przetwarzane w celu pozyskiwania przez Administratora usług lub zakupu produktów, zawarcia oraz realizacji umowy; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; wyżej wymienione cele stanowią prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4. Administrator przetwarza przedmiotowe dane w zakresie nie wykraczającym poza następujące kategorie danych:

 5. imię i nazwisko,

 6. oznaczenie podmiotu w którym osoba jest zatrudniona lub na rzecz którego wykonuje czynności,

 7. stanowisko lub zakres zadań,

 8. adres e-mail,

 9. numer telefonu/faxu.

 10. Dane mogą być przekazywane do podmiotów działających na zlecenie Administratora w celu dokonania rozliczeń księgowych zawartych umów lub świadczenia usług obsługi prawnej lub doradztwa podatkowego.

 11. dane przechowywane są przez okres trwania współpracy z kontrahentem. Po zakończeniu współpracy – przez co Administrator rozumie brak współdziałania w okresie 12 miesięcy – dane będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 lat, z wyłączeniem danych których przechowywanie wymagają przepisy w zakresie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

7. W odniesieniu do kategorii osób wskazanej w ust. 1 pkt 6 (pracownicy):

 1. dane osobowe pozyskiwane są od osób których dotyczą,

 2. dane przetwarzane są w formie papierowej oraz w systemach teleinformatycnych,

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa;

 4. dane przetwarzane będą przez okres zatrudnienia, a po zakończeniu zatrudnienia przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpiczeń społecznych i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

8. Po upływie okresu przechowywania dane podlegają trwałemu usunięciu bądź anonimizacji za wyjątkiem materiałów udostępnionych w sieci internet, które zostaną usunięte na uzasadniony wniosek osoby której dotyczą oraz danych których przetwarzanie jest niezbędne w celach dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami, ewidencji finansowo-księgowej.

§ 4. Prawa osób których dane dotyczą

1. Osoba której dane dotyczą ma prawo do.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, zostaną one usunięte. Podstawa prawna: art. 21 RODO

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Dane zostaną usunięte jeżeli: a) dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; b) został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych; c) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane mogą zostać zachowane dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora. Podstawa prawna: art. 17 RODO

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem; c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów Administratora, ale są one niezbędne osobie której dotyczą w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wniesiono sprzeciw o którym mowa w pkt 1. – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator. Podstawa prawna: art. 18 RODO

 1. Prawo dostępu do danych

Osoba której dane dotyczą ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy jej dane są przetwarzane a jeżeli tak to a) uzyskać dostęp do danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO.

 1. Prawo do sprostowania danych

Osoba której dane dotyczą ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W wypadku ich dezaktualizacji lub niekompletności osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Osoba której dane dotyczą ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych lub prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Podstawa prawna: art. 20 RODO.

2. Wszelkie żądania w zakresie swoich praw, osoby których dane dotyczą powinny składać na adres Administratora wskazany w §2 ust. 1 Polityki.

3. Osoba której dane dotyczą w przypadku uznania, iż jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 6. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia Polityki. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach, osoby których dane dotyczą będą informowane poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Administratora bądź za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.